Informacje

Producenci

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy i zwrot produktów

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie.

W celu odstąpienia od umowy, można skorzystać z:
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.,
naszego formularza, który można pobrać w tym miejscu
w inny pisemny sposób, który w sposób jednoznaczny wskazuje na wolę odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować nabywcę o wpłynięciu do niego informacji o odstąpieniu od umowy – na adres e-mail podany przez Nabywcę.

Zwrot produktów, będących przedmiotem umowy, od której konsument odstępuje powinien nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktu pokrywa odstępujący od umowy (konsument).

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zamówienia produktów:
wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług przez Sprzedawcę, jeżeli ten wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – co niniejszym się czyni;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, którą ten zapłacił za zamówiony produkt wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania rzeczy.

Niniejszym informujemy, iż produkty dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
◦dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
◦obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
◦polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
◦dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.